Kiknek miért ajánljuk?

A munkánkban olykor nehéz helyzetekbe kerülünk, kérdéseink adódhatnak... 

Néha mintha belevesznénk az üresnek tűnő szavak útvesztőibe?

Azon kapjuk magunkat, hogy az egész embert nem is látjuk, csak megoldhatatlannak tűnő problémáira koncentrálunk?

Nehezen követjük a csoportfolyamatokat?

 

Pszichológusok, segítő foglalkozású szakemberek

Olykor  a munkatársaink között is magunkra hagyva érezhetjük magunkat... Nehéz megtalálni a közös hangot, alkalmazkodni egymáshoz?
Közben a családunk is éli megszokott életét - amin néha olyan jó lenne változtatni - , és figyelmet követel, de néha nehéz még rájuk is odafigyelni. 
És szeretnénk végre önmagunkat megérteni, azt, hogy hol a mi szerepünk mindebben.

Ebben a megértésben segíthet az integrált kifejezés és táncterápia. 


testtudat és testnyelv fejlődése révén fogékonyabbá válhatunk belső jelzéseinkre, megérzéseinkre. Autentikus megnyilvánulások, alkotó folyamatok során élhetjük meg szerepeinket, kapcsolódásainkat, kommunikációs eszközeinket, szándékos vagy szándéktalan hatásainkat, kipróbálhatjuk magunkat újszerű helyzetekben. 

Tisztázódhatnak a családi szerepek, helyükre kerülhetnek, kifejeződhetnek régóta hordozott fájdalmak, sérelmek. Érthetőbbé válhat, hogy a gyermekkorból hozottak hogyan hatnak, hogyan befolyásolják viselkedésünket segítő szakemberként, munkatársként, szülőként. 


Hitelesebb jelenléttel kísérhetjük klienseinket, tükrözhetjük élményeiket, érzéseiket, bátrabban építhetünk megküzdési képességeikre, kreatív, öngyógyító erőforrásaikra. Segítséget kaphatunk ahhoz, hogy védjük magunkat a kiégés ellen, hogy teljesebben, nyitottabban legyünk jelen mindabban, amivel éppen foglalkozunk.

 

Kinek miért ajánljuk?

Az integrált kifejezés- és táncterápia holisztikus szemlélete, nyitottsága és változatos, jól variálható eszköztára miatt minden olyan szakma módszertanába beilleszthető, ami az emberekkel és a kapcsolatokkal foglalkozik.

 

Összegyűjtöttünk néhány szempontot - a teljesség igénye nélkül - ami segíthet kidomborítani, hogy az egyes foglalkozások és élethelyzetek esetében mi lehet az IKT-csoportban / képzésben való részvételnek és a módszerrel való munkának a hozadéka.

Pszichológusok, Segítő foglalkozásúak

 

Pszichológushallgatók

 

Orvosok, Egészségügyi szakemberek

 

Szervezetfejlesztők, Trénerek

 

​Pedagógusok, Tanárok

 

Gyógypedagógusok, Gyógytornászok

 

Természetgyógyászok,

az alteranatív medicina szakemberei

 

Előadóművészek, Táncosok, Színészek

 

Jelenlegi és leendő Édesanyák és Édesapák

 

 
 

A pszichológussá válás az önmagunkkal való szembenézéssel, önismeret-szerzéssel kezdődik. Meg kell ismernünk saját testünket, érzelmeinket, meg kell találnunk saját hangunkat, kreativitásunkat, ritmusainkat, mozdulatainkat és állás-pontunkat, ahhoz, hogy aztán ebben másoknak segíteni tudjunk. 

 

Pszichológushallgatók

 

A IKT olyan módszert kínál ehhez, ahol végre senki nem mondja meg Neked, hogy mi jó, és mi rossz, hanem ezt Te magad tapasztalhatod meg a magad számára. Szabadon használhatod az autentikus kifejezés, a mozgás, a festés, a zenélés, a tánc belső erőforrásokat aktiváló ősi öngyógyító-gyógyító erejét. A természeti népek, köztük őseink is, jól ismerték a művészetek és a közösségi rítusok jelentőségét, gondoljunk csak a termékenység-táncokra, a születési- és beavatási rituálékra, a gyógyító kultuszok és halotti szertartások táncaira. 


Az IKT elfogadó légkörében, a támogató, biztonságosan megtartó csoport segítségével jelenkori önmagadban kutathatod múltad lenyomatait, és eldöntheted, hogy mi az mindebből, ami a sajátod, amire szükséged van ahhoz, hogy meghallhasd jövőd hívásait. 
Pszichológusok számára különösen fontos, hogy a kapcsolatteremtés minél sokrétűbb, formáira támaszkodjon, hiszen az üzeneteket gyakran nem verbális úton sokkal hatékonyabban közvetítjük. Ehhez nagymértékben hozzájárul, ha fejlődik testtudatunk, nyitottságunk a testünkből származó információk felé. Intenzívebb kapcsolatunk saját magunkkal megteremtheti a mélyebb, nem csak az intellektus szintjére korlátozódó emberi kapcsolatok lehetőségét.
Izgalmas kihívás ugyanakkor, hogy az egyetemen tanult elméleteket a gyakorlatban vizsgálhatod. A gyakorlat elmélyítheti az elmélet megértését, és további elméleti munkát inspirálhat.

 

Első diplomájuk megszerzésére irányuló, nappali tagozatos képzésre járó egyetemi és főiskolai hallgatók számára kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.

 

Orvosok, Egészségügyi szakemberek

Az egészségügyben dolgozók, miközben más embereknek segítenek, ők maguk folyamatosan fokozott fizikai és lelki megterhelésnek vannak kitéve.

Ebben a helyzetben nagyon fontos az önismeret és hogy legyen idő és energia a szakemberek saját rekreációjára.

Az IKT lehetőséget nyújt ahhoz, hogy teljesebb képet alkossunk önmagunkról: így érzékenyebbé válhatunk testünk jelzéseire, autentikus megnyilvánulások, alkotó folyamatok során élhetjük meg szerepeinket, kapcsolódásainkat, kommunikációs eszközeinket, kipróbálhatjuk magunkat újszerű helyzetekben. Mindez hatékony segítséget nyújthat a stressz csökkentéséhez, a kiégés elkerüléséhez, ahhoz, hogy teljesebben, hiteles nyitottsággal legyünk jelen mind munkánkban, mind magánéletünkben.

Az IKT kitüntetett szerepet tulajdonít a prevenciónak, továbbá rendszer szemléletű és holisztikus, a testet és a lelket egységben látó hozzáállással közelít az emberekhez.

A pusztán tüneti kezelés helyett a kiváltó okokkal történő aktív megküzdést helyezve előtérbe, hangsúlyozottan épít a betegek kreatív öngyógyító erőforrásaira. Mindezek ma már egyre szélesebb körben elfogadott alapelvei a korszerű gyógyításnak.

 

Szervezetfejlesztők, Trénerek

Ma már hazánkban is megnövekedett szervezeti igénnyel találkozhatunk a tekintetben, hogy a teamekben együtt dolgozó emberek, sőt az együttműködő teamek közösségének, kultúrájának alakítására, formálására különös gondot fordítsanak. Ehhez nyújt alternatív módszert az integrált kifejezés- és táncterápia.

 

Egyre fontosabb szervezeti feladat a munkatársak készségeinek, képességeinek fejlesztése, a változó kihívásokhoz való alkalmazkodás elősegítése. Ma már szinte minden munkakörben, de különösen vezető beosztásban elengedhetetlen a szakmai felkészültség mellett a szociális rátermettség, divatos kifejezéssel az érzelmi intelligencia
Az integrált kifejezés- és táncterápiát eszközei alkalmassá teszik arra, hogy ezt a kérdést a gyökerénél ragadja meg. A módszer lényege, hogy az eredendően bennünk rejlő kreativitáshoz, a belső erőforrásokhoz és mozgatórugókhoz (motivátorokhoz) nyúl vissza. Ezek feltérképezése tágabb önismerethez és az identitás erősödéséhez vezethet. A meglévő alapok fejlesztésével nő az egyén önbizalma és teljesítőképessége. 
Emellett mindenhol hangoztatott evidencia, hogy a legtöbb munka terén a csapat többet tud létrehozni, alkotni, mint az egyén. Ehhez azonban a csoporton belül könnyű, gyors, eredményes és nyílt kommunikáció, megfelelő bizalom, a csoportszerepek tisztázottsága és ugyanakkor rugalmassága, jó hangulat és még sok más tényező megléte szükséges. 
Az integrált kifejezés- és táncterápia a mozgás, és egyéb kreatív kifejező-eszközök használatával, a nem-verbális hangsúlyú munkával egy olyan újfajta megközelítést javasol, amely elemi szintű észlelési és kommunikációs csatornákat aktivál. Ez megteremti a mélyebb emberi kapcsolatok lehetőségét.

 

Pedagógusok, Óvodapedagógusok, Tanárok

A pedagógusok munkája elmélyült figyelmet, nagy odaadást, empátiát, sokoldalú, kreatív feladatvégzést igényel. E komoly kihívásnak nem könnyű eleget tenni, különösen nem a szüntelenül érezhető követelmények, elvárások nyomása alatt, miközben sokszor sem a szülők, sem a gyerekek részéről nem kapják meg az igazi megbecsülést.

Talán az önismeret, önmagunk megbecsülése, belső erőink megtalálása, megtapasztalása az, ahonnan a legtöbb erőt meríthetjük hivatásunkhoz. És segítőink lehetnek maguk a gyerekek, akiknek még magától értetődő létezési formájuk a mozgás, a kreativitás, a hiteles jelenlét. 
Az IKT segítséget nyújthat abban, hogy a pedagógusok közelebb kerüljenek a gondjaikra bízott bontakozó emberkékhez-emberekhez, és egyben közelebb kerüljenek az őbennük is ott élő „belső gyermekhez”. Teret ad újfajta tájékozódási lehetőségek, szempontok, perspektívák felvételére, megszokott gondolkodási minták újrastrukturálására, új viselkedésmódok kialakítására, amelyhez a személy saját történetének, belső erőforrásainak, testi jelzéseinek, egyéni ritmusainak, meg- és felismerésén keresztül juthatunk el. Megnyílhat az út a belülről fakadó egyéni változás, fejlődés, növekedés előtt. 
Mindezek a tapasztalatok segítik azt, hogy valódi bizalmi – kapcsolati alapon közelítsünk a gyermekek, a szülők és a kollegák felé, hogy védhessük magunkat a kiégés ellen, hogy teljesebben legyünk jelen mind munkánkban, mind magánéletünkben.

 

Gyógypedagógusok, Gyógytornászok

Az integrált kifejezés- és táncterápia szemlélete igen közel áll a gyógypedagógia korszerű szemléletéhez. Így az eltérő képességekkel élő gyermekek és felnőttek esetében is hangsúlyozottan épít az aktív megküzdés lehetőségeire, a kreatív öngyógyító erőforrásokra. Az ember „egész-ségességére” irányuló holisztikus szemléletmód jellemzi, módszerének alapja a több csatornán történő kommunikáció, és kitüntetett szerepet tulajdonít a prevenciónak. 

Az emberekkel való munka során nagyon fontos az önismeret. Az IKT lehetőséget nyújt ahhoz, hogy teljesebb képet alkossunk önmagunkról: érzékenyebbé válhatunk testünk jelzéseire, autentikus megnyilvánulások, alkotó folyamatok során élhetjük meg szerepeinket, kapcsolódásainkat, kommunikációs eszközeinket, kipróbálhatjuk magunkat újszerű helyzetekben. 


Ötleteket kaphatunk csoportalakításhoz, újabb kapcsolódási lehetőségeket élhetünk meg munkatársainkhoz és az általunk ellátott emberekhez, megtapasztalhatjuk a teamben történő munka új oldalait. Az IKT hatékony segítséget nyújthat a kiégés elkerüléséhez, ahhoz, hogy teljesebben, hiteles nyitottsággal legyünk jelen mind munkánkban, mind magánéletünkben.

 

Természetgyógyászok, az alternatív medicína szakemberei

Az alternatív gyógymódokkal foglalkozók azért érzik magukhoz közelállónak az IKT szemléletmódját, mert sok tekintetben rokonságot mutat az ő szakterületükkel: A IKT alapját az ember „egész-ségességére”, integráltságára és kreatív forrásaira irányuló holisztikus szemléletmód képezi,

mely tekintetbe veszi a test, a lélek és a szellem komplex interakcióját egy konkrét élethelyzetben, hiszen arra a meggyőződésre épül, hogy minden történés leképeződik a testben, és a testi történések éppígy a lélekben. 

Az „integrált” terminus mindemellett azt jelzi, hogy az IKT-ban a tánc hangsúlya mellett más megközelítések is teret kapnak, így az emberi kifejezés lehetőségeinek teljes palettája (rajz, festés, agyagozás, saját hang használata, zenélés, táncszínház, táncdráma), a kineziológia és a neurolingvisztikai programozás egyes elemei, a viselkedés- szocio- és családterápia szempontjai.
A táncterápia által felhasznált autentikus kifejezés, a tánc a legősibb öngyógyító, gyógyítóművészetek közé tartoznak. Gondoljunk csak a termékenység-táncokra, a születési- és beavatási rituálékra, a gyógyító kultuszok és halotti szertartások táncaira. Az önindította, autentikus mozgás és az IKT-ban a terápiás folyamatba ágyazott rituálék az értékelésmentes, elfogadó légkörben a belső erőforrásokat aktiválva ma is segítik a változást, a gyógyulást.

 

Előadóművészek, Táncosok, Színészek

A táncművészeti- és színművészeti képzések mindenekelőtt a technikai tudást mélyítik el, és talán kevesebb odafigyelést kap maga az ember, aki mozog, táncol, aki kifejezi önmagát. 
Pedig tudjuk, hogy az előadóművész számára nagyon is fontos, hogy újból és újból megtalálja belső erőforrásait, spontaneitását, mozdulatai autentikusságát, hogy legyen önismerete, amiből táplálkozhat színpadi munkája során. 

A test eredendően adott bölcsességét megszólító önismereti munka sokféle változásra ad lehetőséget:

bővülhet az előadó mozgásrepertoárja, hangjának új színeire bukkanhat, új lehetőségek tárulhatnak fel számára azzal kapcsolatban, miként is bánjon energiáival. És mindenekelőtt közelebb juthat ahhoz, ami ezen a pályán talán a legnagyobb érték, a hiteles jelenléthez
A színpadi munkán túl, a teljesebb önismeret abban is segíthet, hogy az alkotó munkával óhatatlanul együtt járó feszültségeket, csoport-dinamikai változásokat hatékonyabban kezeljék az együtt dolgozók, hogy olyan légkört, kommunikációs stílust alakítsanak ki, amely munkájuk során támogatja az együttműködést, az őszinte egymásra figyelést. 
Az előadóművészek számára különösen komoly kihívást jelent a magánélet és a hivatás összehangolása

Az IKT elfogadó légkörében, melyet a biztonságosan megtartó csoport és a megengedő, kísérő vezetés teremt, rátekinthetünk munkabeli és magánéleti szerepeinkre, helyükre kerülhetnek, kifejeződhetnek esetleg régóta hordozott fájdalmak, sérelmek. Érthetőbbé válhat, hogy a gyermekkorból hozottak hogyan hatnak, hogyan befolyásolják viselkedésünket előadóművészként, munkatársként, barátként, (házas)társként, szülőként.

Egy belső tükör, ami az öltözőn és a próbatermen kívül van, mindenképpen hasznos lehet.

 

Annyi minden alakul, fejlődik egy Kismamában, egy leendő Anyában. 
Teste is és lelke is fokozatosan alakul át az Új Élet befogadására, táplálására, óvására, e világba való fogadására. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felismerje és megértse saját testének, lelkének és szellemének, teljes önmagának jelzéseit, igényeit, vágyait és félelmeit. 
Fontos lehet, hogy szembe nézzen saját fogantatásának és születésének élményeivel, melyek kimondva, vagy éppen kimondatlanul ma is hathatnak az életére, és a szülés felfokozott állapotában hívatlanul bukkanva elő esetleg nehézséget okozhatnak. 

A testről való teljesebb tudás, a testnyelv fejlődésével, a támogató, biztonságosan megtartó csoport hátterén, olyan belülről fakadó táncait és hangjait találhatja meg a Kismama, melyek ősi erejét a szülés folyamán is segítségül hívhatja. 

 

És mi zajlik mindeközben a leendő Apában?

Megtalálja-e a helyét a készülődésben, várakozásban, a kisbaba fogadásában? Könnyen lehet, hogy ebben az érzékeny  élethelyzetben életre kelnek benne saját születésének érzelmi lenyomatai, kisgyermekkorának emlékei - és akarva-akaratlanul hatni kezdenek.

A szülés – születés csodáját már megélt Apa – Anya – Gyerek kapcsolatok alakulása, alakítása éppoly fontos az élet folyamatában, mint a születésre való készülődés. 
Hol lesz az új családtag helye ebben a családban? Mi lesz a szerepe? 
Mi fog eljutni hozzá érintések, mosolyok, szavak, kifejezett, vagy ki nem fejezett érzések útján? 
Mert bármily szeretettel vártuk és gondozzuk, neveljük is, az öröm és odaadás mellett a miránk ható, belőlünk fakadó, vagy szüleinktől, nagyszüleinktől kapott, esetleg generációk óta átadódó elvárások, fájdalmak és félelmek is eljuthatnak hozzá.
Ez teljesen természetes folyamat, a kérdés csupán az, hogy: Tudni fogja-e, hogy mindebből mi a sajátja, és mi az, amit batyuba kötve megkapott, mert elődei közül még senki sem vizsgálta át azt a batyut? 


Mert mindannyian csak a saját batyunkat vizsgálhatjuk át.
Csak saját fogantatásunkat, születésünket, gyermek- és serdülőkorunkat, és a mindenkori jelen pillanatot közel engedve, megélve érthetjük meg egykori és jelenlegi önmagunk és környezetünk érzéseit, viselkedésének okait. 
E saját élményekre a biztonságos légkörben rátekintve jöhet létre a tudatosodás, a változás és tisztulás. 
Így tehetünk szert olyan belső biztonságra önmagunkban, amely által nagyobb biztonságot teremthetünk kapcsolatainkban társunk, barátaink, szüleink és gyermekeink számára egyaránt. 
És így adhatjuk meg magunknak és gyermekeinknek a döntés és választás teljesebb szabadságát.

Jelenlegi és leendő Édesanyák

és Édesapák