Az IKT képzése

 

Az IKT - módszer és a képző intézmény

Az integrált kifejezés- és táncterápia (IKT) egy mozgásos hangsúlyú, valamint további kifejezés-művészetekkel (rajz, festés, agyagozás, hangszerek, saját hang, mesék, versírás, terápiás táncszínház stb.) dolgozó egyéni és csoport-pszichoterápiás megközelítés. Ebből a szempontból a kifejezésművészetek-terápia (expressive arts therapy) nemzetközi irányzatához tartozik, kiemelt hangsúlyt helyezve a mozgásra, táncra és testi élményekre.

A módszer Németországból származik, Wilfried Gürtler (1950-2003), müncheni pszichológus, táncterapeuta fejlesztette ki az 1980-as években. Képzőcsoportok létrejöttek már a 80-as évek végétől több helyütt Európában, Németország több városában, Ausztriában, Olaszországban és 1997 óta – még Gürtler kezdeményezésére – Magyarországon is. Az IKT módszerét – az alapító Wilfried Gürtler 2003-ban bekövetkezett halálát követően – tanítványai oktatják és fejlesztik tovább.

A MÓDSZERRŐL BŐVEBBEN

A képző intézmény

A képzés szervezeti háttere hazánkban 2010-ig az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Központ (IKT Központ) volt, mely szerepet a 2011-ben megalakult Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (IKTE) vette át. Az IKT Központ, majd IKTE munkatársai több mint tíz éve folytatnak integrált kifejezés- és táncterápiás képzést (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0647-04). Az IKTE működéséért az Egyesület vezetősége és szervei felelnek.

 

A képzés egy 2 éves önismereti-sajátélmény folyamatból, és egy arra épülő 2 éves képzési szakaszból áll. A képzés naptári évhez igazodik, vagyis a szakaszok januártól novemberig tartanak. A sajátélmény-hangsúly a képzési szakaszokban is jelen van, ahol a gyakorlati-módszertani-elméleti oktatással együtt vezet ez egy hatékonyan belsővé tett tudáshoz. (Részletesen L. alább!)

 

A módszer és a képzés szakmai színvonaláért és folyamatos frissen tartásáért a Kiképzők Tanácsa munkálkodik lelkesen és szüntelenül.

Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület

Nevének rövidítése: IKTE

 

Alapítva: 

2011. április 27.

Székhelye: 

1143 Budapest, Ilka u. 47.

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

11. Pk. 60.170/2011/3.

Nyilvántartásba vétel időpontja: 

2011. május 13.

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Fővárosi Bíróság

 

A társadalmi szervezet sorszáma: 

14400. sorszámú közhasznú szervezet

Adószáma: 18217861-1-42

Statisztikai számjel: 18217861 8690 529 01

 

Bankszámlaszáma:

MagNet Bank 16200209-17070971

Az IKT - módszer és a képző intézmény

 
 

Az önismereti és a képzési folyamat felépítése

Az IKT Egyesületben a Kiképzők Tanácsa (KT) az a szerv, amely a módszer folyamatos továbbfejlesztéséért és a képzésért dolgozik és felelősséget vállal. 

Azok a terápiás-önismereti és képző csoportok, amelyek megfelelnek a KT ide vonatkozó kritériumainak, az alábbi rendszerbe tagozódnak bele:

 

A. Hétvégi önismereti-terápiás csoport, sajátélmény a képzéshez 

Minden évben, az év első harmadában indul egy hosszú, kb. 2 évig tartó (évi kb. 370 óra) csoport, amihez csak önismereti és terápiás céllal is lehet csatlakozni, de olyan érdeklődőket is várunk, akiket az IKT képzés érdekel, mert a képzésnek előfeltétele egy ilyen jellegű sajátélmény csoportban való részvétel. Ezek a csoportok havonta egy hétvégét vesznek igénybe (szombat és vasárnap egész nap, kb. f10-18), és nyaranta 5-6 napot, tábor jelleggel.     

 

B. Kétheti önismereti-terápiás csoport, sajátélmény a képzéshez

Az olyan kétheti rendszerességgel találkozó önismereti-terápiás csoportok, amelyek eleget tesznek az IKTE KT által ide vonatkozó kritériumoknak, szintén megfelelnek sajátélményként a képzéshez. Ezek célkitűzése és tematikája azonos a hétvégi csoportokéval, csak idői struktúrájukban térnek el tőle. Ezek a csoportok általában ősszel kezdődnek, de ilyen csoport nem indul minden évben.

 

C. Képzési csoport - első képzési év

 

D. Képzési csoport - második képzési év

A sajátélmény szakasz

A képzés alapjául szolgáló sajátélmény szakasz egy kb. 2 évig tartó (évi kb. 370 óra) folyamat, melynek első és második éve egy szétválaszthatatlan egységet képez, állandó, zárt csoport, két állandó csoportvezetővel.

Az első önismereti év egy orientációs szakasz, nincs kötött tematikája, a terápiás-önismereti folyamat mindig az adott csoportban aktuálisan jelen levő témák  és dinamikák szerint alakul.

Az első év célja, hogy miközben a résztvevők sajátélmény formájában fokozatosan elmélyülő egyéni és csoportos önismereti-terápiás folyamatban vesznek részt, megismerkedjenek az IKT „nyelvezetével”, különféle eszközeivel, aspektusaival is.

Az első év eszközei: szabad tánc, testtudat fejlesztés, kontakt improvizáció, autentikus mozgás, táncszínház, dráma, rajz, festés, agyagozás, maszkkészítés, montázs, kollázs, munka a hanggal, a ritmussal, mese-, versírás stb.

A második önismereti év tematikája:

„Az élet kritikus szakaszai az integrált kifejezés- és táncterápia megközelítésében – Találkozás a Belső Gyermekkel” 

A második évben az egyes alkalmak során az emberi életciklus kritikus szakaszainak ill. témáinak megközelítése kerül a fókuszba. Olyan témákkal dolgozunk, mint a születés, koragyermekkor, kisgyermekkor, család, serdülőkor, párkapcsolat, egészség, megküzdés, hivatás-választás, felnőtt identitás, búcsú, halál. Az IKT változatos eszköztárát használjuk (mozgás, alkotás, dramatikus helyzetek), a hangsúly továbbra is a sajátélményen, az önismereten van. 

A 2 éves önismereti szakasz tehát kizárólag önismereti-terápiás

célzattal is látogatható.

 

Az a résztvevő, akit az önismereti-terápiás szakaszt követően az IKT módszertana és elsajátítási lehetősége is érdekel, továbbléphet az IKT képzési szakaszba, melyet egy személyes interjú előz meg.

A képzési szakasz

Az IKT nondirektív hangsúlyú megközelítés. Mind az önismereti, mind a képzési szakaszra igaz az, hogy a felajánlott folyamatokban, gyakorlatokban való részvétel nem kötelező, mindenkit bátorítunk a saját és mások határainak tiszteletben tartására. Nem kötött sorrendű gyakorlatokat alkalmazunk, hanem nagy mértékben figyelembe vesszük a csoportban megjelenő témákat, nehézségeket, igényeket a folyamat alakításában.

 

Ebből következően a képzés során nem annyira kötött, berögzült mintákat, pontról pontra leírt módszereket kívánunk átadni a képződőknek, sokkal inkább egyfajta szemléletet, nézőpontot, a probléma-megragadás sajátos módjait kínáljuk fel. Elsődleges célunk az, hogy a résztvevők saját magukkal kerüljenek közelebbi kapcsolatba, és ezen keresztül találják meg a saját útjukat a hivatásukon belül – természetesen a megfelelő módszertani eszköztárral is felvértezve.

Az első képzési év tematikája: „Az integrált kifejezés- és

táncterápia alkalmazása”

Az év szemináriumai a következő négy területre koncentrálnak:

(1) az IKT csoportvezető személyisége és kompetenciái;

(2) a terápiás munka alapkérdései;

(3) alkalmazási területek és célcsoportok; valamint

(4) az IKT módszertana, eszköztára.

A cél nyilvánvaló: elmélyült felkészülés az integrált kifejezés- és táncterápia alkalmazására a legváltozatosabb területeken. 

Ez az év havi egy hétvégi szemináriumot foglal magában,

1 egyhetes intenzív nyári szemináriumot és az év végi elméleti-gyakorlati vizsgaszemináriumot.

Az első képzési év végén a csoportvezetők egyéni beszélgetés keretében minden csoporttaggal áttekintik az eltelt évet, és kitérnek a továbblépés kérdésére.

A második képzési év tematikája:

„Az élet kritikus szakaszai az integrált kifejezés- és táncterápia megközelítésében – Elméleti és módszertani szempontok” 

A képzés második évében újra az emberi életciklus kritikus szakaszaival foglalkozunk az egyes alkalmak során, immár elméleti és módszertani szempontból dolgozva ezekkel.

Nagy hangsúlyt kapnak az egyéni és páros gyakorló csoportvezetések, és azok módszertani megbeszélése.

A negyedik év havi egy hétvégi szemináriumot foglal magában,

1 egyhetes intenzív nyári szemináriumot és az év végi elméleti-gyakorlati vizsgaszemináriumot. 

A képzés lezárása

A képzés négy évét egy asszisztensi, ill. egyéni konzultációs időszak követi, melynek célja az elméleti és gyakorlati tudás integrálásán keresztül egy Záródolgozat megírása.

 

Az elkezdett táncterápiás munka szoros szupervízióval történik.

 

A negyedik év elvégzése, a szakmai gyakorlat, és a Záródolgozat megvédése után az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (államilag nem akkreditált) Oklevelet állít ki, amely az integrált kifejezés- és táncterápiás módszer alkalmazására valamint az integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető (IKT csoportvezető) cím használatára jogosít.

 

 

Az egyes képzési szakaszok részletesebb tematikájáról, az általuk megszerezhető képességekről és a hozzájuk tartozó megnevezésekről/titulusokról az IKTE aktuális Képzési Rendje és Etikai Kódexe rendelkezik.

KÉPZÉSI REND

ETIKAI KÓDEX

Referenciák

Munkatársaink évek óta dolgoznak az integrált kifejezés- és táncterápia módszerének elismertetéséért, s tevékeny munkájukkal hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgással és egyéb kifejezésművészetekkel dolgozó terápiák ma már laikus és szakmai körökben egyaránt egyre inkább elérhetők, ismertek és elismertek. Ebből a célból alakult meg 2011-ben az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület.

 

Az IKT Központ és az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület munkatársai szoros szakmai kapcsolatban állnak a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesülettel, valamint kapcsolatot ápol több magyar és európai mozgás- és táncterápiás intézettel, és a Nemzetközi Kifejezésművészetek-terápiás Egyesülettel (IEATA) is.

 

Munkakapcsolatban állunk az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, ahol „Kreatív mozgásterápiák” címen oktatóink 2000 óta minden félévben sajátélmény-kurzust tartanak a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatói számára.

 

Munkatársainkat rendszeresen meghívják különböző rendezvényekre, konferenciákra (pl. Pszinapszis, Kapszli, Művészetterápiás Konferencia, Pszichoterápia Lap Konferenciája), pályázati projektekbe, melyekről rendszeresen tudósítunk a Programjaink menüpont alatt.

 

Munkatársaink rendszeresen szerepelnek továbbá a különböző média orgánumokban, ezekből is elérhető egy válogatás honlapunkon. 

 

Az érdeklődők havonta kiküldött e-mailes Hírlevelünkből is értesülhetnek tevékenységeinkről.

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

 

Jelentkezés

Jelentkezni az egyesület e-mail címén lehet: info@ikte.hu

 

IKTE

Tel.: +36 20 317 6964

Kiss Tibor Cece

Honlapunk látogatásával és böngészésével a Felhasználó elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve az Egyesület Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos szabályozását is, automatikusan kiterjed. A weboldal által használt cookie-k (sütik) rendjéről itt olvashat.